De Stichting

Ouderinitiatief

Het is voor ons als ouders van een dochter met een ernstige meervoudige beperking wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen en begeleiding te behouden.

Wij geloven in een ouderinitiatief met zorg op maat, korte lijnen naar de zorgprofessionals met minimale overhead(kosten).

> direct een donatie geven?>>

Hoe en wat gaan we doen?
We zitten nog in de beginfase van de stichting om in 2030 daadwerkelijk te starten / bouwen aan een kleinschalige woonvorm voor jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

Dat betekent dat we de komende jaren op zoek gaan naar ouders / verzorgers waarmee we onze krachten kunnen bundelen voor dit ouderinitiatief. Daarnaast ligt de focus op het vinden van donateurs, sponsoren en subsidie mogelijkheden.

In 2020 staan diverse bezoeken gepland naar soortgelijke wooninitiatieven en informatiebijeenkomsten.

Naar verwachting verschijnt eind 2020 een ruw ontwerp betreft de planning, exploitatieoverzicht en een moodboard.

Statutaire doelstelling
Stichting de Wereld van Anna Sophie heeft als doel in 2030 een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking te creëren.
Op basis van de huidige informatie zal de zorg in de woning bekostigd worden uit de persoonsgebonden budgetten van de bewoners.

Voor het realiseren van het pand, inclusief de ruimtes die nodig zijn voor (therapeutische) activiteiten, ontspanning en verzorging, zijn wij naast een eigen vermogen volledig afhankelijk van de bank, woningstichting, fondsen en donateurs.

Het bestuur
Voorzitter: Stephanie van Witzenburg
Secretaris: Nienke Brink
Penningmeester: Roel van der Knaap

Oprichting
Stichting de Wereld van Anna Sophie is op 5 februari 2019 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73921998. Het RSIN nummer is: 859710774.

Statuten
Het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de werkwijze van het bestuur vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting.

Missie
Met Stichting De Wereld van Anna Sophie hopen we voldoende geld in te zamelen voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm in 2030, voor Anna Sophie en circa 5 andere (ernstig meervoudig beperkte) jong-volwassenen.

Visie
Voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm, bundelen we de komende jaren onze krachten samen met andere ouders en gaan we op zoek naar donateurs, sponsoren en subsidiemogelijkheden.

Voor wie?
De toekomstige bewoners van Stichting DWVAS zijn (jong) volwassenen met een ernstige meervoudige beperking, die afhankelijk zijn van 24 uur nabije zorg en door de aard van hun beperking gebaat zijn aan structuur in een rustige omgeving met voldoende uitdaging. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld. Zorgprofiel ZZP 5 met meerzorg / ZZP 8 / of ZGaud

Woonkosten
Alle donaties worden gebruikt voor het realiseren van een pand, inclusief de ruimtes die nodig zijn voor (therapeutische) activiteiten, ontspanning en verzorging. Daarnaast hopen we met de opbrengst ook de kamers van de bewoners in te richten. 

Zorgkosten
Op basis van de huidige informatie zal de zorg in de woning bekostigd worden uit de persoonsgebonden budgetten van de bewoners. 

Kwaliteit
Stichting de Wereld van Anna Sophie voldoet aan de kwaliteitseisen van de ANBI. De stichting dient zowel statutair als feitelijk het algemeen belang. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF.

Donatie met tegenprestatie
Stephanie van Witzenburg is naast oprichter van deze stichting ook spreker, sparringspartner en (gediplomeerd) verlies- en rouw begeleider.
De opbrengsten uit deze activiteiten komen volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie. Lees verder >>

Financiële verantwoording
Het financiële jaaroverzicht van 2019 omvatten tot heden alleen de kosten voor de notaris, aanvraag ANBI status, bankrekening, domeinnaam en visitekaartjes. De website is (zelf) ingericht met behulp van een gratis website template.

Wil je persoonlijk doorpraten over ons initiatief? Neem dan contact met mij op.
Stephanie van Witzenburg info@dewereldvanannasophie.com | Tel: 0681356442