Stichting

Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel:
a. Om in tweeduizend dertig (2030) samen met andere ouders of wettelijke vertegenwoordigers een voorziening te creëren voor Anna Sophie en haar lotgenoten.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De geldmiddelen casu quo het vermogen van de stichting bestaan uit:
a. opbrengst uit het vermogen;
b. subsidies;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. inkomsten uit diensten*
e. andere baten

* Inkomsten uit diensten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, al dan niet tegen een betaling aanbieden van diverse diensten, te weten:
– (verlies) begeleiding & coachen van ouders/verzorgers die te maken hebben met een kind met een intensieve zorgvraag. 
– training voor zorg professionals over levend verlies (rouw- en verliesbegeleiding)  
-gastspreker, sparringpartner en (blog) schrijfster over het leven met een zorg intensieve dierbare. 

Het bestuur
Voorzitter: Stephanie van Witzenburg
Secretaris: Nienke Brink
Penningmeester: Roel van der Knaap

Oprichting
Stichting de Wereld van Anna Sophie is op 5 februari 2019 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73921998. Het RSIN nummer is: 859710774.

Statuten
Het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de werkwijze van het bestuur vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting.

Kwaliteit
Stichting de Wereld van Anna Sophie voldoet aan de kwaliteitseisen van de ANBI. De stichting dient zowel statutair als feitelijk het algemeen belang. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF.

Financiële verantwoording
Het financiële jaaroverzicht van 2019 en 2020 omvatten tot heden alleen de kosten voor de notaris, aanvraag ANBI status, bankrekening, domeinnaam en visitekaartjes. De website is (zelf) ingericht met behulp van een gratis website template.

Stichtingsplan
Serieuze belangstellenden kunnen het stichtingsplan en oprichtingsakte bij ons opvragen via de secretaris Nienke Brink mailadres: info@dewereldvanannasophie.com