Stichting

Statutaire doelstelling Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. Om in tweeduizend dertig (2030) samen met andere ouders of wettelijke vertegenwoordigers een voorziening te creëren voor Anna Sophie en haar lotgenoten.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, al dan niet tegen een betaling aanbieden van diverse diensten, te weten:
-begeleiding van ouders/verzorgers van een gehandicapt kind met (rouw)verwerking
-gastspreker en (blog) schrijfster over de zorgavonturen uit de wereld van Anna Sophie.

3. De geldmiddelen casu quo het vermogen van de stichting bestaan uit:
a. opbrengst uit het vermogen;
b. subsidies;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. inkomsten uit diensten;
e. andere baten

Het bestuur
Voorzitter: Stephanie van Witzenburg
Secretaris: Nienke Brink
Penningmeester: Roel van der Knaap

Oprichting
Stichting de Wereld van Anna Sophie is op 5 februari 2019 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 73921998. Het RSIN nummer is: 859710774.

Statuten
Het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de werkwijze van het bestuur vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting.

Missie
Met de stichting de Wereld van Anna Sophie hopen we voldoende geld in te zamelen voor het bouwen en inrichten van een kleinschalige woonvorm in 2030 voor Anna Sophie en haar (ernstig meervoudig beperkte) lotgenoten.

Visie
Voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm, bundelen we de komende jaren onze krachten samen met andere ouders en gaan we opzoek naar partners, sponsoren en subsidie mogelijkheden.

Woonkosten
Alle donaties worden gebruikt voor het realiseren van een pand, inclusief de ruimtes die nodig zijn voor (therapeutische) activiteiten, ontspanning en verzorging. Daarnaast hopen we met de opbrengst ook de kamers van de bewoners in te richten.

Zorgkosten
Op basis van de huidige informatie zal de zorg in de woning bekostigd worden uit de persoonsgebonden budgetten van de bewoners.

Kwaliteit
Stichting de Wereld van Anna Sophie voldoet aan de kwaliteitseisen van de ANBI. De stichting dient zowel statutair als feitelijk het algemeen belang. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF.

Financiële verantwoording
Het financiële jaaroverzicht van 2019 omvatten tot heden alleen de kosten voor de notaris, aanvraag ANBI status, bankrekening, domeinnaam en visitekaartjes. De website is (zelf) ingericht met behulp van een gratis website template.

Businessplan
Serieuze belangstellenden kunnen het jaarplan, stichtingsplan en oprichtingsakte bij ons opvragen via de secretaris Nienke Brink mailadres: info@dewereldvanannasophie.com